UUDISED

VALIMISLIIDUD ALGATAVAD ELVA ABIVALLAVANEM KERTU VUKSI UMBUSALDAMISE

Valimisliitude Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik 9 liiget esitasid umbusaldusavalduse abivallavanem Kertu Vuksile. Umbusaldusavaldus on seotud kogukonnas suurt vastuseisu tekitanud Verevi järve rannaala detailplaneeringu menetlusega.

Umbusaldusavalduse esitajad heidavad Vuksile ette planeeringu menetlemisel olulist tähtsust omava informatsiooni eiramist ja varjamist, kohaliku omavalitsus aluspõhimõtete eiramist ja vallajuhtimise maine kahjustamist.

Volikogu istungil umbusaldusavaldust esitlenud fraktsiooni Elva vallakodanik esimees Tõnu Aigro sõnul on Verevi planeeringu menetlust saatnud kohaliku kogukonna ja võimukandjate süvenev vastandumine. “Planeeringu menetlemisel on Reformierakonna juhitud koalitsioon toiminud kompromissitult ning käinud valikuliselt ümber planeeringut puudutava informatsiooniga. Seejuures on valla infokanalid asunud tegelema planeeringu läbisurumist iga hinna eest õigustava propagandaga,” lisas Aigro. 

Elva vallavolikogu asub umbusaldusavaldust menetlema 24. mai istungil. Vallavolikogu 29 liikmest on 19 koalitsiooni ja 10 opositsiooni esindajad.

Valimisliitude Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik umbusalduse sisu:

Arenduse ja planeerimise valdkonda kureeriva abivallavanemana on Kertu Vuks vastutav Verevi järve rannaala detailplaneeringu menetluse korraldamise eest Elva vallas. Planeeringu menetlemist on saatnud kohaliku kogukonna ja võimukandjate süvenev vastandumine, mis tuleneb kompromissitust asjaajamisest, informatsiooni valikulisest esitamisest ja varjamisest ning propagandistlike võtete kasutamisest planeeringu selgitamisel vallaelanikele.

1. Planeeringu menetlemisel olulist tähtsust omava informatsiooni eiramine ja selle esitamata jätmine vallavolikogu liikmetele

Rahandusministeeriumi kirjas Elva Vallavalitsusele 22.02.2021 nr 14-11/8885-7 märgib ministeerium järgmist:

„Tuginedes avalikustamisel detailplaneeringu lahenduse kohta esitatud arvamustele ja PlanS § 10 lõikele 1, mille kohaselt peab planeerimisalase tegevuse korraldaja tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse, teen kohalikule omavalitsusele ettepaneku veelkord kaaluda detailplaneeringus määratud ehitusõiguse ulatust ja asjakohasust Elva linna maastikuliselt väärtuslikul alal.“

Elva Vallavalitsus on Rahandusministeeriumi ettepanekut täielikult eiranud. Peale Rahandusministeeriumi kirja kättesaamist ei ole vallavalitsus korraldanud ühtegi kokkusaamist või avalikku arutelu ega otsinud muus vormis kontakti avalikkusega, et veelkord kaaluda detailplaneeringus määratud ehitusõiguse ulatust ja asjakohasust Elva linna maastikuliselt väärtuslikul alal. Samas oli vallavalitsusele hästi teada kogukonnaliikmete vastuseis planeeringuga ette nähtud ehitusõiguse ulatusele ja asjakohasusele. Vastuseisus on väljendatud nii varasemate avalike arutelude käigus kui ka vahetult enne planeeringu kinnitamist erinevates meediakanalites. Lisaks Rahandusministeeriumi olulise soovituse eiramisele vaikiti vastav soovitus maha ka vallavolikogu 29.03.2021 istungil, kui menetleti planeeringu kinnitamist.

Selline Planeerimisseaduse § 10 lõike 1 eiramine Elva vallale niivõrd väärtuslikul planeeringualal ei ole lubatav ja sellest tulenevalt tuleb Elva Vallavolikogu 29.03.2021 otsus nr 223 „Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu kehtestamine“ tunnistada kehtetuks.

2. Kohaliku omavalitsuse aluspõhimõtete eiramine

Reformierakonna juhitava koalitsiooni ülinapi häälteenamuse abil planeeringu läbisurumine on kõige tähendusrikkam fakt suurtest erimeelsustest Verevi rannaala käekäigu asjus. Asjaolu, et planeeringule avaldas lühikese aja jooksul sotsiaalmeedia kaudu vastuseisu ligikaudu 1000 inimest, näitab, et Verevi kaldapealse täis ehitamist võimaldava planeeringu menetlus ei ole pelgalt poliitiline küsimus, vaid omab kogukonnas suurt tähtsust. Abivallavanem Kertu Vuks ei ole taganud avalikkuse arvamustega arvestamist ega korraldanud täiendavaid meetmeid vallaelanike enamuse tahte kindlakstegemiseks.

KOKS § 3 p 4 kohaselt rajaneb kohalik omavalitsus valla- ja linnaelanike õigusel osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel. Sama paragrahvi punkt 6 sätestab põhimõttena tegevuse avalikkuse.

Avaliku arvamuse järjekindel eiramine Verevi järve rannaala detailplaneeringu menetlemisel on vastuolus Elva valla elanike õigusega osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel. Kohane ei ole toetuda esindusdemokraatia ja valitud volikogu koosseisu otsustusõiguse argumendile. Vallavolikogu tänane koosseis ei ole 2017. aasta kohalikel valimistel saanud rahvalt mandaati Verevi rannaala ehitusmahtude 5-kordseks suurendamiseks. Küll aga on valla ühinemislepinguga võetud kogukonna ees kohustus ehitada spordihoone juurde ujula.

3. Vallajuhtimise maine kahjustamine

Kõige eelneva kontekstis on lubamatu planeeringu menetluse ühepoolne kajastamine Elva valla infokanalites:

  • Elva Valla Lehe 12.04.2021 numbri esikülg on pühendatud Verevi järve rannaala detailplaneeringu ühepoolsele kajastamisele.
  • Vallavalitsuse pressiteates ja muus infotöös on maha vaikitud asjaolu, et planeeringu kinnitamisel oli vallavolikogus ülinapp häälteenamus 14:13.
  • Valla infokanalid vaikivad täielikult maha planeeringu vastased kodanikualgatused: sotsiaalmeediahääletuse, kogukonnaliikmete arvamusavaldused meedias ja virtuaalse meeleavalduse.

Kohaliku omavalitsuse meediatöö on suunatud oma vallaelanike tasakaalustatud informeerimise asemel istuva koalitsiooni otsuse õigustamisele propagandistlikus võtmes.

Kõik eelnimetatud teemad on seotud Kertu Vuksi tegutsemisega planeerimise valdkonna abivallavanemana ning seega vastutusega Verevi järve rannaala detailplaneeringu menetlemise, sh kohalike elanike kaasamise ja informeerimise eest.

Allakirjutanud leiavad, et Kertu Vuks on abivallavanemana vastutav ülaltoodud kahjulike tagajärgede eest ning teda tuleb umbusaldada, et vältida edasise kahju tekitamist Elva valla keskkonnale, omavalitsuse aluspõhimõtetele ja kodanikele.

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button