UUDISED

VALLAVOLINIK MATI MIIL LÜKKAS ADVOKAAT ROBERT SARVE NÕUDE TAGASI

Elva vallavolinik Mati Miil (Isamaa) lükkas tagasi advokaat Robert Sarve nõude, et Miil lükkaks ümber oma 1. septembril avaldatud artiklis esitatud väited Priit Värvi ja Silver Laksi (Sinu Elva Vald) kohta. Ühtlasi soovis advokaat klientide õigusabikulude hüvitamist. Miil selleks alust ei näe. “Ma ei ole antud artiklis esitanud ühtegi väidet, millel puudub faktiline alus,” vastas Miil oma kirjas ja lisab ka, et avaliku elu tegelane peab taluma keskmisest suuremat tähelepanu, sealhulgas kriitikat. Osa Miili kriitikast puudutas väidetavaid segadusi Puhja seltsimaja remondi ümber, mida teostas Priit Värvi ettevõte. Avaldame Mati Miili kirja advokaadile täies mahus:

30. september 2021

Austatud härra Sarv

Saatsite mulle 17. septembril 2021 kaks nõudekirja – ühe Silver Laksi ja SL Teenused OÜ ning teise Priit Värvi ja C.T. Grupp OÜ nimel. Kirjades väitsite, et olen 1. septembril avaldanud Teie klientide aadressil õigusvastase sisuga artikli. Nõudsite vastavate väidete ümber lükkamist ning õigusabikulude hüvitamist.

Teie kirjas esitatud nõuded on alusetud. Ma ei ole Teie klientide kohta õigusvastaseid väiteid esitanud. Olete käsitlenud artiklis esitatud väiteid kontekstiväliselt. Ma ei ole antud artiklis esitanud ühtegi väidet, millel puudub faktiline alus. Samuti olen põhjalikult kontrollinud andmeid enne nende esitamist läbi teabenõuete Elva Vallavalitsusele ja läbi muude usaldusväärsete kanalite.

Minu artikli eesmärgiks oli näidata Elva vallavolikogu liikmete ärilisi huve volikogu töö kontekstis ning tuua sellest näiteid, samuti juhtida tähelepanu volikogu liikmete ärilistest huvidest tulenevatele riskidele. Alusetud on Teie kirjas märgitud etteheited, nagu ma oleks justkui väitnud, et Silver Laks või Priit Värv on korrumpeerunud või et nad kuritarvitavad oma positsiooni vallavolikogu liikmetena soodustuste saamiseks. Artiklis on antud hoopis selge sõnum, et Silver Laks ning Priit Värv on vallaga lepingulistes suhetes olevate ettevõtete juhatuse liikmed, mistõttu tekivad küsimused volikogu liikmete sõltumatuses volikogu töös osalemisel. Seda võrdsustada neid korruptsioonis süüdistamisega või soodustuste saamisega on alusetu ja väljub artikli sisust.

Artiklis sisalduv lause „Elva rahvas kogub miljonit spordikilomeetrit, kuid samal ajal on vallavolikogu liikmetel oma miljon juba olemas“ illustreerib hästi praegust olukorda – erinevad vallavolikogu liikmed teenivad lepingulistest suhetest vallaga rahasid, mis küündivad väga suurtesse summadesse. Ma ei ole väitnud, et keegi on seeläbi seadust rikkunud. Küsimus on hoopis selles, kas sellises olukorras ikka on omavalitsuse funktsioonid ja vastutus lahus. Ma jään selle juurde, et see on kohaliku omavalitsuse tasandil igati kohane teemapüstitus.

Te ei ole oma kirjas arvestanud, et Priit Värv ning Silver Laks on Elva vallavolikogu liikmed, s.t avaliku elu tegelased. Avaliku elu tegelane peab taluma keskmisest suuremat tähelepanu, sealhulgas kriitikat. Avaliku elu tegelaste au ja head nime teotavana on käsitletav negatiivse sisuga informatsioon ainult siis, kui levitatud informatsioon rajaneb andmetel, mis ei ole tegelikkusega vastavuses. Minu artikkel põhineb tegelikel ja tõestatavatel andmetel.

Puhja seltsimaja rekonstrueerimise riigihanke võitis C.T. Grupp OÜ, mille juhatuse liige on Elva vallavolikogu liige Priit Värv. Rekonstrueerimise tähtaega on pikendatud ning sellega seonduvalt on tehtud lisatöid. Ma ei ole esitanud valeväiteid Puhja seltsimaja rekonstrueerimise protsessi kohta. Artiklis viidatud asjaolud, et rekonstrueerimine ei ole läinud „libedalt“, et C.T. Grupp OÜ madalad töötasud on tekitanud küsimusi ning et lisatööd olid üllatuslikud – on kõik esitatud kontrollitud faktide alusel.

Rekonstrueerimine ei ole läinud „libedalt“, kuna selleks ettenähtud tähtaega ning ka täiendavat tähtaega ületati. Tänase seisuga seltsimaja rekonstrueerimine veel lõplikult teostatud ei ole, kuigi tööde esimene tähtaeg oli juulis. Vastavad andmed sain enne artikli avalikustamist läbi teabenõuete. Samuti ei ole vale see, et hankijal tekkisid pakkumuse kohta küsimused töötajatele makstava madala töötasu tõttu ning et OÜ C.T. Grupp keskmine töötasu on artiklis viidatud allikate kohaselt alla miinimumtasu. Vastavate andmete õigsust kontrollisin riigihangete registrist ja veebilehe teatmik.ee abil.

Valed ei ole väiteid selle kohta, kuidas C.T. Grupp OÜ hankijale madalaid töötasusid selgitas. Hankega seotud suhtluses teatas C.T. Grupp OÜ hankijale, et pakkumuse maksumus oli soodne, kuna kasutatakse kohalikku tööjõudu, kes elavad objekti lähedal. Samuti on igati õige pidada üllatuslikuks Elva Vallavalitsuse ja C.T. Grupp OÜ kokkulepet, millega lepiti kokku lisatööde teostamises. Tegemist oli lepinguga, mille alusel C.T. Grupp OÜ ise projekteeris ja ehitas ja milles ehitaja muu hulgas kinnitas, et kokkulepitud tööde algne maksumuks sisaldab kõiki tellija eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid. Kokkulepitud lisatööd või vähemalt osa neist olid sellised, mis oleks lepingu tingimusi arvestades pidanud jääma ehitaja riskiks.

Õigusvastane ega kellegi õigusi rikkuv ei ole väide, et ei saa olla nii, et volikogus istuvad inimesed, kes volikogu liikmetena on teenuse tellijad ja ettevõtjatena sama teenuse osutajad ning et volikogu saadikud ei pruugi sellisel juhul olla vallavalitsusest sõltumatud. Kui volikogu liige on ühtlasi ettevõtjana teenuse osutaja, olles vallavalitsusega ehk seeläbi vallaga lepingulistes suhetes, tekib täiesti õigustatud küsimus volikogu liikme sõltumatusest, mis on valla korrakohaseks toimimiseks oluline.

Seaduse järgi peab volikogu liige juhinduma valla huvidest. Kui aga volikogu liikme huvides võib tekkida konflikt, võib selle üle muret tunda. Selle küsimuse oma artiklis tõstasingi. C.T. Grupp OÜ, mille juhatuse liige on Elva vallavollikogu liige Priit Värv, osutab teenuseid Elva vallavalitsusele. Muude projektide seas tegeleb C.T. Grupp Puhja seltsimaja rekonstrueerimisega. Seega on Priit Värv ettevõtjana teenuse osutaja Elva vallale. Õige on ka see, et kohaliku omavalitsuse elu allub lõppastmes volikogu kontrollile. C.T. Grupp OÜ poolt valla jaoks teostatud tööde mahu osas ei ole artiklis samuti ebaõigeid väiteid esitatud. Teabenõuetest saadud lepingute ning arvete alusel on kindlaks tehtud, et alates 2018. aastast on Priit Värvi ettevõte saanud vallalt tööde eest ligi 350 000 eurot.

Elva vallavolikogu liige Silver Laks on ühtlasi SL TEENUSED OÜ juhatuse liige. Artiklis on ära toodud, et vastav ettevõte on Elva vallavalitsusega heades rahalistes suhetes, ning et ettevõtjale oleks kehv, kui suur osa tema käibest (mis tuleneb lepingulistest suhetest Elva vallaga) ära kukuks. Tegemist on faktidel põhineva ning seega põhjendatud väitega. Nagu artiklis sõnaselgelt viidatud, moodustab vallale teenuse osutamine ettevõtte käibest kolmandiku – seetõttu on ettevõte vallaga „heades rahalistes suhetes“. Ka selle fakti allikaks olid vallale esitatud teabenõuded ning nende alusel saadud arved ja lepingud.

Kui vallavalitsus peaks otsustama sellise teenuse sisseostmise lõpetamise, tähendaks see ettevõtte käibe olulise osa äralangemist. Väär ei ole tõstatada probleem, et sellise volikogu liikme sõltumatuse osas tekib küsimusi, kuivõrd volikogu liige pannakse positsiooni, kus peab valla huve tasakaalustama enda äriliste huvidega. Tulen veelkord tagasi selle juurde, et vallavolikogu liige on avaliku elu tegelane, kes peab taluma seda, et tema isik ja tegemised on tema avaliku positsiooni tõttu keskmisest suurema tähelepanu ja arutelu esemeks.

Artiklis leiduv väide vallajuhtimise läbipaistvuse kohta ei ole samuti kellegi isiklikke õigusi rikkuv. Artiklis väljendatakse üldist muret vallajuhtimise läbipaistvuse üle. On absurdne kitsendada väidet sedavõrd, et valla juhtimise küsimus puudutab üksnes üht või kaht vallavolikogu liiget.

Avaliku elu tegelase au riivamine seoses tema avaliku eluga võib kaasa tuua moraalse kahju üksnes siis, kui tema kohta levitatud tegelikkusele mittevastavatel andmetel põhinev negatiivse sisuga informatsioon on tema au ja head nime eriti teotav. Kuivõrd kõik artiklis öeldu vastas tegelikkusele ning kindlasti ei olnud miski artiklis öeldu au ja head nime eriti teotav, jääb selgusetuks lisaks ebaõigete andmete ümberlükkamise nõudele ka moraalse kahjuhüvitise nõude esitamise kavatsus. Sellest tulenevalt on ka õigusabikulude hüvitise nõudmine alusetu, sest ma ei ole teinud midagi õigusvastast ega kellegi õigusi rikkunud.

Lugupidamisega

Mati Miil

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button