UUDISED

VALLAVALITSUS KUULUTAS GÜMNAASIUMIHOONE REMONDIHANKE VÄLJA

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Elva Gümnaasiumi Puiestee tn 2 õppehoone rekonstrueerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. märts 2023. Hanke eeldatav maksumus on Riigihangete Registri info põhjal neli miljonit eurot, mis on märgatavalt madalam suvel erinevate hankijate poolt pakutust. Hanke võitja kriteerium on kvalifitseerumise korral madalaim pakutud hind. Vallavalitsuse teatel on eduka hanke korral on eesmärk rekonstrueerimistöödega alustada juba 2022./2023. õppeaasta lõpus.

Hankematerjalidest võib lugeda, et hoone peasissepääs viiakse keldrikorrusele, kuhu tekib garderoobiala. Hoonesse lisatakse lift ning projekteeritakse peaukseni viiv inva-pandus, et tagada ligipääsetavus. Projekteeritakse suur trepp keldrikorruse ja esimese korruse vahele, mida saab kasutada ka istumisalana. Esimesele korrusele luuakse õpetajate tuba, juhtkonna kabinetid ning puhkealad õpilastele. Lisaks muudetakse söökla- ja kohvikuala atraktiivsemaks. Teisel korrusel luuakse kabinetid HEV meeskonnale. Kolmandal korrusel optimeeritakse klassiruume ning nähakse ette avatud raamatukogu õppimisalaga.

pakkuja peab riigihanke algamisele eelneva 72 kuu jooksul olema nõuetekohaselt täitnud vähemalt ühe hankeobjektiga sarnase ehitustöö;

pakkujal peab olema meeskond, mis koosneks kahest vastutavast spetsialistist;

pakkujal on kohustus tutvuda riigihanke objektiga.

Pakkumus tuleb esitada Riigihangete Registri kaudu kaudu hiljemalt 1. märtsiks 2023.

Elva Vallavalitsus kuulutas esmakordselt Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks hanke välja 2022. aasta maikuus. Paraku tunnistati see kehtetuks, kuna kõik laekunud pakkumused ületasid olulisel määral hankeks planeeritud vahendeid ning avaliku raha säästliku ja otstarbeka kasutamise eesmärgil ei olnud hankelepingu sõlmimine põhjendatud.

Suvel tehti pakkumused, mis jäid vahemikku 5,7-7,4 miljonit eurot. Uues hankes on viidud sisse olulisi täiendusi hanke õnnestumiseks ja ehitaja leidmiseks, teatab nüüd vallavalitsus.

TAUSTAMATERJAL: HANKE TEHNILINE KIRJELDUS

Üldandmed ja eesmärk

Käesoleva riigihanke tehniline kirjeldus on koostatud eesmärgiga rekonstrueerida Tartu maakonnas Elva linnas Puiestee tn 2 asuva Elva Gümnaasiumi siseruumid ja väliala. Riigihanke eesmärk on lahendada kinnistu väliala funktsionaalne lahendus, hoone arhitektuurne ja sisearhitektuurne osa ning uuendada tehnosüsteeme.

Hankija eesmärgi saavutamiseks on Pakkujal kohustus pakkumuse koostamise käigus põhjalikult tutvuda olemasoleva hoonega, kavandatavate töödega ning kajastada pakkumuse maksumuses kõik Pakkuja kulutused, mis on vajalikud Hankija eesmärgi saavutamiseks.

 • Töövõtu kirjeldus

Riigihanke eesmärgiks on Elva Gümnaasiumi rekonstrueerimine, mille hulka kuulub koolihoone, spordisaali ja õueala ehitustööd, vastavalt projektile.

 • Objekti lühikirjeldus ja eesmärgi saavutamiseks vajalikud tööd:

Hoone asub Elva linnas, Puiestee tn 2 (katastriüksus nr 17007:004:0034). Puiestee tn 2 kinnistu on suurusega 31815 m², millest metsamaa 3284 m². Kinnistul paikneb gümnaasiumi õppehoone ja spordiväljak. Puiestee tn 2 kinnistu piirneb põhjast Nooruse pargi ning Nooruse tn 13 kinnistuga. Lõunast piirneb kinnistu üksikelamute kinnistutega, ida küljelt jookseb Pargi tänav ning lääne küljelt Puiestee tänav.

Elva Gümnaasium on keldriga kolmekorruseline hoone. Rekonstrueeritakse hoones esimese korruse fuajee ja keldrikorrus, lisaks muudetakse ruumiprogrammi ka teisel ja kolmandal korrusel. Tehnosüsteeme uuendatakse, et muuta hoonet energiasäästlikumaks. Hoone peasissepääs viiakse keldrikorrusele, kuhu tekib garderoobiala. Hoonesse lisatakse lift ning projekteeritakse peaukseni viiv inva-pandus, et tagada ligipääsetavus kõigile. Projekteeritakse suur trepp keldrikorruse ja esimese korruse vahele, mida saab kasutada ka istumisalana. Esimesele korrusele luuakse õpetajate tuba, juhtkonna kabinetid ning puhkealad õpilastele. Lisaks muudetakse söökla- ja kohvikuala atraktiivsemaks. Teisel korrusel luuakse kabinetid HEV meeskonnale. Kolmandal korrusel optimeeritakse klassiruume ning nähakse ette avatud raamatukogu õppimisalaga.

 • Muud tingimused, mida tuleb pakkumuse tegemisel ja tööde teostamisel arvestada

Töö orienteeruvad mahud on kirjeldatud Vorm 2 – Pakkumuse maksumuse tabel. Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Ehitusplatsi valve kindlustab Töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Tellijale. Sealhulgas vastutab Töövõtja:

•           ehitusobjektil olemasolevate Hankija vara (va utiliseerimisele kuuluv vara) säilimise eest;

•           töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil;

•           enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;

•           alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

 • Kõikide vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine on Töövõtja kohustus.
 • Töövõtja paigaldab objektile ehitusaegse teabetahvli vähemalt järgmise informatsiooniga: projekti nimetus, tööde teostaja, valmimise tähtaeg, töövõtja ja omanikujärelevalve kontakt.
 • Töövõtja peab esitama enne tööde algust töömaaplaani, mille kooskõlastab Tellijaga.
 • Ehitusaegsete elektritrasside, elektrikilpide ja teiste ehitustööde teostamiseks vajalike (s.h ka ajutiste) kommunikatsioonide (s.h ajutine küte) rajamine ning sellega seotud kulude katmine on Töövõtja kanda.
 • Peatöövõtja vastutab lõpukoristusega seoses kõigi oma ja oma alltöövõtjate tarnitud materjalide ja seadmete puhastamise. Koristamise käigus kahjustatud pindade eest kannab vastutust peatöövõtja. Peatöövõtja peab arvestama, et lõppkoristust tuleb teostada kaks korda: esimene lõppkoristus tehakse ventilatsioonisüsteemi esmakäivitamise jaoks (ruumide tolmuvabaks tegemine) ja teine Tellijale üleandmiseks;
 • Töövõtja esitab Tellijale heakskiidu saamiseks kõikide viimistlusmaterjalide näidised.
 • Pakkumuses tuleb arvestada kõikide  tööde teostamisega, mis on vajalikud riigihanke alusdokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja riigihanke alusdokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
 • Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole riigihanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teha tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.
 • Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole riigihanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (näiteks Päästeamet, Tervisekaitseamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad või teenusepakkujad (küte, side, elektrivarustus) võivad tööde eel, käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.
 • Ehitustööde teostamiseks on lubatud pakkuda asju-töid-teenuseid, mis on kõikide teadaolevate näitajate poolest samaväärsed, s.t vastavad nõutud tehnilistele, funktsionaalsetele ja esteetilistele tingimustele. Pakutu peab vastama tehnilises kirjelduses ja selle lisades toodud kirjeldusele. Juhul kui dokumentatsioonis on nimetatud kindlat standardit, ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu, tootmisviisi jm, siis laieneb neile märge „või sellega samaväärne“. Kõik samaväärsed tooted tuleb kooskõlastada eelnevalt Tellija ja omanikujärelevalve teostajaga.
 • Riigihanke alusdokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui riigihanke alusdokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.
 • Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.
 • Juhul, kui hanke tingimustes seatud või muu tööde teostamiseks nõutava tegevusloa või registreeringu kehtivus lõpeb hankelepingu täitmise ajal, on Tellijal õigus nõuda, et Töövõtja pikendaks nimetatud tegevusluba või registreeringut kuni hankelepingu täitmise tähtpäevani.
Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button