UUDISED

VALIMISLIIDUD ESITAVAD EELNÕU VEREVI DETAILPLANEERINGU TÜHISTAMISEKS

Valimisliitude Elvamaa Esimesed ja Elva Vallakodanik fraktsioonid esitavad Elva vallavolikogule otsuse eelnõu Verevi järve rannaala detailplaneeringu tühistamiseks. Otsust kutsutakse toetama kõiki volikogu liikmeid sõltumata nende poliitilisest taustast. Detailplaneeringu tühistamise põhjusena toovad valimisliidud välja asjaolu, et Elva vald ei ole planeeringus taganud avaliku huvi ja väärtuste tasakaalustamist ning lõimimist, mida nõuab Planeerimisseaduse (PlanS) § 10 lg 1. Nimetatud asjaolule on planeeringu menetlemise käigus viidanud ka Rahandusministeerium, kuid volikogu istungil seda fakti volikogu liikmetele ei avaldatud.

Fraktsiooni Elvamaa Esimesed juht Vahur Jaakma sõnul on planeeringu menetlemisega algusest peale kaasas käinud vastasseis kohaliku kogukonna ja võimul oleva koalitsiooni vahel. “Kodanikualgatuste korras on soovitud hoonestusmahu vähendamist ja juhitud tähelepanu tõsistele probleemidele. Ka planeeringu kinnitamise ülinapp häälteenamus on märk suurtest erimeelsustest,” kommenteerib Jaakma.

Verevi järve kaldapealsele hoonestusmahu märkimisväärset suurendamist võimaldava detailplaneeringu kehtestas Elva vallavolikogu 29. märtsi istungil häälteenamusega 14:13. Vallaelanike poolt Facebooki grupis ELVA läbi viidud küsitluses oli volikogu istungi ajaks planeeringu vastu hääletanud üle 950 inimese, kuid pooldajaid vaid 16, osutavad valimisliidud oma pressiavalduses.

Pressiavaldusele on lisatud väljavõte eelnõu seletuskirjast: “Rahandusministeeriumi kirjas Elva Vallavalitsusele 22.02.2021 nr 14-11/8885-7 „Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu heakskiit” on lk 10 ja 11 kokkuvõtvas osas öeldud, et „Tuginedes avalikustamisel detailplaneeringu lahenduse kohta esitatud arvamustele ja PlanS § 10 lõikele 1, mille kohaselt peab planeerimisalase tegevuse korraldaja tasakaalustama erinevaid huve, sealhulgas avalikke huve ja väärtusi, kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja planeeringu eesmärkidele ning lõimima need planeeringulahendusse, teen kohalikule omavalitsusele ettepaneku veelkord kaaluda detailplaneeringus määratud ehitusõiguse ulatust ja asjakohasust Elva linna maastikuliselt väärtuslikul alal.”

“Elva Vallavalitsus ei ole peale Rahandusministeeriumi kirja kättesaamist korraldanud mingeid kokkusaamisi, avalikke arutelusid ega muudes vormides kohtumisi avalikkusega, et veelkord kaaluda detailplaneeringus määratud ehitusõiguse ulatust ja asjakohasust Elva linna maastikuliselt väärtuslikul alal,” osutatakse avalduses. “Selline Planeerimisseaduse § 10 lõike 1 eiramine Elva vallale niivõrd väärtuslikul planeeringualal ei ole lubatav ja sellest tulenevalt tuleb Elva Vallavolikogu 29.03.2021 otsus nr 223 „Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu kehtestamine” tunnistada kehtetuks.”

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button