UUDISED

VALD OOTAB ELANIKE REAGEERINGUID VEREVI RANNAALA DETAILPLANEERINGULE VEEL TOSINKOND PÄEVA

Elva vald ootab Verevi järve ranna-ala detailplaneeringu kujunemise ning menetlemise osas inimestelt ettepanekuid, küsimusi ning vastuväiteid, mis oleksid põhjendatud. Inimeste arvamusi oodatakse 10. oktoobrini, misjärel vald otsustab, kas ja milliseid ettepanekuid üldse arvesse võtta. Avalik arutelu detailpaneeringu üle toimub 5. novembril kell 18 Elva vallavolikogu saalis ja sinna on oodatud kõik huvilised.

Ettepaneku all peab vald silmas planeeringulahenduse kujunemisse panustamist ning küsimus võib olla suunatud planeeringulahenduse või planeeringu menetluse kohta. Oodatud on ka vastuväited planeeringulahenduse kohta, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. „Esitatud ettepanekud peavad olema argumenteeritud ja põhjendatud,“ rõhutab abivallavanem Mikk Järv.

Avaliku väljapaneku ajal laekunud muudatusettepanekud ja vastuväited arutatakse läbi avalikul arutelul. Seejärel otsustab omavalitsus, kas ja kuidas neid planeeringulahenduses arvesse võtta. Kui omavalitsus otsustab ettepanekuga arvestada ja planeeringulahendust muuta, siis seda põhjendatakse ning asjakohane on korraldada uus avalik väljapanek ja arutelu, et muudetud planeeringulahendust avalikkusele tutvustada. Ka planeeringulahenduse muutmisest keeldumine peab olema põhjendatud.

„Ettepanekute kaalumisel arvestatakse üldjuhul avalikku ja erahuvi. Ettepanekuid analüüsitakse ja kaalutakse näiteks selle järgi, kas planeeringulahenduse muutmine on üldse võimalik. Seda seetõttu, et ettepaneku alusel tehtud muudatused võivad planeeringu eesmärki oluliselt muuta, mistõttu muutub planeeringu elluviimine võimatuks,“ kommenteerib Järv, mis ettepanekutega peale hakatakse. „Omavalitsusel on planeeringu koostamisel ja erinevate arvamustega arvestamisel või mittearvestamisel tarvis põhjalikult kaaluda, kuna arvestada tuleb planeeringu eesmärkide, erinevate osapoolte eriarvamustega jms, mis ei pruugi olla omavahel kooskõlas.“

10. oktoobrini saab igaüks esitada oma arvamusi, ettepanekuid ja küsimusi e-aadressil elva@elva.ee. Oma ettepanekud ja arvamused võib saata ka posti teel Elva Vallavalitsusele (Kesk 32, Elva linn, Elva vald).

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button