UUDISED

MURUMUNA LASTEAIA TÖÖTAJAD PROTESTIVAD ÜHENDAMISE VASTU

Elva kesklinnas paikneva Murumuna lasteaia töötajad protestivad ühiskirjaga vallavalitsuse plaani vastu liita Murumuna lasteaed Õnneseene ja Järve lasteaiaga. Protestikirjale on alla kirjutanud 28 töötajat. Kolme lasteaeda hakkaks vallavalitsuse plaani kohaselt juhtima üks direktor. Töötajate hulgas levib imestamine, et kellele nüüd liitmisega kohta tehakse, sest nemad on seni juhtimisega rahul. Vallavalitsus aga loodab muuhulgas kulude kokkuhoidu.

28 töötaja avaldus lükkab suuresti ümber erinevad argumendid, millega lasteaedade liitmist põhjendatud on ja kummutab suuresti väited selle kohta, mis ühendamisest saadav uus hüve oleks. Nimelt osutavad lasteaiatöötajad, et mainitud „uued head asjad“ on neil juba suuresti olemas. Nad ei saa aru, millist häda liitmisega ravima hakatakse.

„Pöördumise põhjuseks on asjaolu, et lasteaedade ühendamise vajadust ei ole tõenduspõhiselt põhjendatud,“ selgitavad lasteaia töötajad. (…) „Väide, et lasteaedade ühendamisel ühtlustub Elva linna alushariduse kvaliteet on õpetajaid solvav ning siinkohal tekib küsimus, millise info põhjal on tekkinud arusaamine, et lasteaia kvaliteet ei vasta nõuetele. Lasteaiaõpetajad on professionaalsed, (15st rühmaõpetajast 3 on magistrikraadiga, 9 bakalaureusekraadiga ja 3 kesk-eriharidusega), pädevad ja täiendavad ennast pidevalt. Lasteaia rahuloluküsitlustes on lapsevanemad pedagoogide tööga väga rahul,“ jätkavad lasteaia töötajad.  

„Meil on olemas tugispetsialistid, muusik ja liikuja,“ lisavad 28 Murumuna töötajat oma pöördumises. „Aitame kindlustada erivajadustega lastele vajalikke tugiteenuseid, lähtume igast lapsest, teeme õuesõpet ning kasutame projektõpet ning digipedagoogikat, oleme Rohelise Kooli programmi ja tervist edendavate lasteaedade liige.“ Kirja autorid küsivad selgitust, et milliseid kvaliteediprobleeme liitjad lahendama tulevad ja milliste dokumentidega nad neid mainitud probleeme tõendavad.

Töötajad osutavad ka, et liitmine ei annaks vajalikku kokkuhoidu juhtimiskuludelt kui olemasolevate direktorite asemele soovitakse tööle võtta õppejuhid/personalispetsialistid ning maksta neile ka konkurentsivõimelist palka. Lisaks tuleks uuel juhil paar-kolm kuud töötada paralleelselt eelmiste juhtidega.

„Väide, et liitmisel on õpetajatel võimalus teiste majade meeskondades kaasa lüüa ei päde, kuna lasteaed Murumuna teeb aastaid koostööd teiste Elva linna ja valla lasteaedadega (nt meil on 1-2 õppeaasta jooksul ühised koolitused; töögrupid, kus jagatakse omavahelisi kogemusi.) Väide, et liitmisel on võimalus teha sisekoolitusi, ei ole põhjendatud, kuna Elva lasteaed Murumuna teeb õppeaastas koolitusi 20-30 akadeemilise tunni ulatuses.“

Töötajad osutavad ühiskirjas, et pole selgeks saanud, milliste näitajate paranemist liitmisega loodetakse. Mainitakse ka, et ainus kasusaaja liitmisest on vald kui lasteaedade pidaja, kes selle tõttu peab vaid ühe direktoriga suhtlema.

Lisaks tehakse ettepanek, et vald koostaks personalikulude analüüsi, mis näitaks kulude kokkuhoidu detailsemalt. Kirja autorid osutavad, et ühendamine vähendaks töötajate motivatsiooni ja kinnitatakse, et ollakse juhtkonnaga rahul.

Hariduse ala abivallavanem Heiki Hansen seevastu osutab, et enamus kaasatud huvigruppidest (juhtkonnad, hoolekogud, personal, lapsevanemad) näevad samuti muutuses positiivset mõju ning seetõttu struktuurimuudatuse protsess ka ette on võetud.

„Elva linna lasteaedade ühendjuhtimine on hea võimaliku tulevikupraktikana välja toodud juba 2020. aasta haridusvõrgu analüüsis,“ vastas Hansen. „Kuna tänavu algas sihtasutuse Elva Laste- ja Perekeskuse reorganiseerimise protsess hallatavaks asutuseks, mis tõi kaasa ka SA alla kuulunud Järve lasteaia struktuurilise liitmise mõne teise linnalasteaiaga, võtsime ka kõigi kolme linnalasteaia ühendjuhtimise stsenaariumi ühe võimaliku variandina põhjalikumalt arutamisele.“

Hansen ütles, et kahjuks on aga tõesti hetkel muutusele ka mõningast vastasseisu. Hanseni sõnul on ta Murumuna personaliga korduvalt kohtunud, ka hiljutise pöördumise raames, ning nende poolt toodud küsimustele ja argumentidele andnud vastused ja selgitused. „Pigem on aga vastuseis emotsionaalne ning konkreetseid soove ja ettepanekuid ühendjuhtimise vastu või protsessi paremaks sujumiseks tehtud ei ole,“ leidis abivallavanem.

Liitmise vajalikkusest rääkides osutas Hansen, et näiteks on väga keeruline värvata tugispetsialiste ja erialaõpetajaid nagu näiteks psühholoog, liikumis- ja muusikaõpetaja, sest eraldi asutustena saavad lasteaiad pakkuda vaid osalist töökoormust, mis aga ei ole spetsialistidele atraktiivne.

„Ühendasutus loob võimaluse lihtsamalt ja paindlikumalt personali tööd koordineerida (nt puhkuste ja asendamiste korraldamine) ning efektiivsemalt planeerida personalipoliitikat laiemalt (nt motivatsioonipaketid, palgapoliitika)“, selgitas Hansen. „Ühendjuhtimine toob kaasa ka juhtimiskulude kokkuhoiu ning loob laiemad võimalused uuteks investeeringuteks. Väheneb bürokraatia, sest strateegilisi dokumente luuakse edaspidi üks (nt arengukava, õppekava).“

Heiki Hanseni hinnangul võimaldaks ühendjuhtimine aastas 67 000 eurot kokkuhoidu.  

Näita rohkem

Seotud artiklid

KOMMENTAARIUM

Back to top button