UUDISED

ELVA VALLA EELARVET OOTAB PAARIPROTSENDINE KAHANEMINE

Eelmisel nädalal vastu võetud Elva 2021. aasta eelarve väheneb võrreldes tänavusega nii tulude kui kulude poolest. Nii põhitegevuse tulud kui kulud vähenevad 2,2% ning põhitegevuse tulem on positiivne 1,5 miljonit eurot. Toetusi saab Elva vald 2021. aastal miljoni võrra vähem kui 2020. aastal. Toetused vähenevad eelkõige põhjusel, et 2020. aastal eraldas riik pandeemiast tingitud täiendavaid toetusi, mida järgmisel aastal ei maksta või ei ole veel langetatud otsuseid, mille alusel vastavaid makseid eeldada.

Majanduse põhitegevuse tulud 2021. aastal on 664 090 eurot, mis on 54,4% vähem eelmise aasta tuludest. Valdkond hõlmab ühistranspordi korraldust, kohalike teede hooldust ja remonti, hajaasustuse programmi vahendeid, arengu- ja planeeringuosakonna ja vallamajandusosakonna eelarvet. Valdkonna tulud on riigilõivud, saadud toetustena on arvestatud kohalike teede hoiuks eraldatav toetus 2020. aasta mahus ilma lisatoetuseta ning sellest ka toetuse suur vähenemine, eelarvesse ei ole lisatud hajaasustuse programmi riigipoolse toetuse osa.

Põhitegevuse tulud 23 082 685 eurot, millest suurema osa moodustavad maksutulud, saadavad toetused ning tulu kaupade ja teenuste müügist. Põhitegevuse kulud on 21 568 632 eurot, millest suurem osa läheb tööjõu- ja majandamiskuludeks.

See-eest haridusele plaanib vald panustada paarsada tuhat eurot rohkem kui 2020. aastal ning haridusega seotud kulud moodustavad üle poole eelarve kuludest. Samuti plaanib vald rohkem panustada avalike alade puhastamisele ning SA Elva Kultuur ja Sport spordieelarve suureneb märgatavalt. 2021. aastal plaanib vald võtta laenu 2,5 miljonit eurot.

Haridusele on 2021. aastal Elva valla eelarves eraldatud 221 941 eurot rohkem kui 2020. aastal ja kokku on haridusele eraldatud 13 811 696, millest suurem osa läheb tööjõukuludele. Tööjõukulud on hariduse vallas tõusnud 2,2%. Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus moodustab 4 377 390 eurot, mis on pea saja tuhande võrra suurem kui 2020. aasta eelarves. Haridusega seotud kulud moodustavad 64,04% valla eelarve põhitegevuse kuludest. Suurimad summad eraldatakse Elva gümnaasiumile, Puhja koolile, Rõngu keskkoolile ja Elva Lasteaed Õnneseenele.

Vallavolikogu põhitegevuse kulude eelarve suuruseks on arvestatud 2021. aastal 140 900 eurot, millest 133 400 eurot moodustavad tööjõukulud – volikogu esimehe tasu ja vallavolikogu- ning komisjoni liikmete hüvitised ning nende tegevusega otseselt seotud majanduskulud.

Keskkonnakaitse põhitegevuste näitajatest on 2021. aasta eelarves märgatavalt (36,2%) vähenenud jäätmekäitluse kulud. Seda põhjusel, et 2020. aasta eelarves oli planeeritud jäätmejaama ehitusprojektiga seotud kulud, mida 2021. aasta eelarves enam ei ole. Avalike alade puhastamisele kavatsetakse järgmisel aastal panustada ca 60 000 eurot rohkem, kui sel aastal.

Kuna 2021. aastal planeeritakse rida tänavavalgustuspunkte vahetada säästlikumate vastu, loodetakse elektrienergia kulusid kokku hoida 21 500 euro võrra.

Vabale ajale, kultuurile ja religioonile, mis hõlmab endas spordi ja vaba aja, noortekeskuste, raamatukogude ja rahvamajade tegevusi, on vald järgmise aasta eelarves eraldanud 208 000 eurot vähem kui sel aastal. Seda peamiselt põhjustel, et mitmed projektid on lõppenud ning riigi toetusfondi huvihariduse ja huvitegevuse toetust ei ole asutuste vahel jagatud.

Spordile on 2021. aasta eelarves eraldatud 6,8% vähem kui eelmisel aastal, kuid Elva Kultuur ja Sport SA spordieelarve on tõusnud 80 000 euro võrra ning on järgmisel aastal 222 500 eurot. Elva Kultuur ja Sport SA spordieelarve alaeelarvesse on planeeritud valla poolt ostetav spordihalli kasutamise teenus haridusasutustele ja valla poolt finantseeritavad spordirajatiste majandamisega ja spordiürituste korraldamisega seotud muud kulud. Kultuuri poole pealt saab Elva Kultuur ja Sport SA 2020. aastaga sama summa ehk 325 000 eurot.

Investeeringuid kavatseb vald 2021. aastal teha 4 031 663 euro eest, millest 267 299 eurot on omavahendid, 1 302 864 toetuse arvelt ning 2 461 500 eurot laenu arvelt. Investeeringutest 3 844 400 eurot on planeeritud põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ning 147 263 eurot põhivara soetamise toetusteks.

Rannu kooli renoveerimine on tuleva aasta haridusvaldkonna investeeringutest suurim.

Enim investeeringuid plaanitakse hariduse valdkonnas, üldised valitsussektori teenused ja elamu-kommunaalmajanduse valdkonnas, kus investeeringud kaetakse suures osas toetuste ja laenu ja arvelt. Sotsiaalvaldkonda 2021. aastal investeeringuid ei planeerita. Suurimad investeeringud tehakse Rõngu kogukonnakeskusesse (680 000 eurot), tänavavalgustuse renoveerimisse (639 400 eurot) ning Rannu kooli renoveerimisse (1 200 000 eurot).

Näita rohkem

Seotud artiklid

Üks kommentaar

KOMMENTAARIUM

Back to top button